|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
هیات مدیره و شورای سازمان

معرفي شوراي سازمان و هيئت مديره :

شوراي سازمان   


          1- آقاي محسن امين (شهردارمحترم ورئيس شوراي سازمان)

          2-آقاي كاظم افشارچي(عضو شوراونماينده شوراي شهر)

          3-آقاي رحيم حاج نائبي(عضوشورا ونماينده اصناف)

           4-آقاي جمال ناصحي(عضوشورا ونماينده مركزبهداشت)

           5-بختيار ايوبي(عضو شورا ونماينده استانداري)

هيئت مديره سازمان


          1- آقاي داود نوري(سرپرست محترم خدمات شهري ورئيس هيأت مديره)

          2-آقاي جمال ناصحي(عضوهيأت مديره)

          3-آقاي ناصراحمدصفا(عضوهيأت مديره)

          4-آقاي هاشم نجفي(عضوعلي البدل ومديرعامل سازمان)