|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
معرفی مدیر عامل

 سازمان كشتارگاه و ميدان احشام شهرداري زنجان

 

معرفي مدير عامل

نام نام خانوادگي :  هاشم نجفي

تحصیلات : ليسانس فلسفه

متولد : 1350

 

سوابق مدير عامل :

 1-حراست اتوبوسراني

2-امور اداري وكارگزيني اتوبوسراني

3-معاون اداري ومالي سازمان خدمات موتوري

4-مديرعامل سازمان آرامستان

5-مديرعامل شركت تعاوني شهرياوران

6-مدير عامل سازمان كشتارگاه و ميدان احشام شهرداري زنجان ( هم كنون )