|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

((مديران عامل سازمان پس از تأسيس سازمان كشتارگاه))

اولين :

 شهردار وقت :جناب آقاي مهندس امير رضا يوسفيان

معاون خدمات شهري وقت :جناب آقاي ابوالقاسم كريمي

مدير عامل وقت :جناب آقاي ناصر طهمورث

مدير عامل سازمان بتاريخ 1382 طي حكمي كه از سوي شهرداروقت تصدي مديريت سازمان را عهده داربوده وپس از ارائه خدمات شايان به تاريخ 1386  در محل كار قبلي خود(مجموعة شهرداري زنجان) ادامه فعاليت داشته اند.

دومين :

شهرداروقت:جناب آقاي مهندس هوشنگ آسماني

 معاون خدمات شهري وقت :جناب آقاي محمود دوستي

مدير عامل وقت :جناب آقاي رسول مديري

مدير عامل سازمان بتاريخ 1386 طي حكمي كه از سوي شهردار وقت تصدي مديريت سازمان را عهده دار بوده وپس از ارائه خدمات شايان به تاريخ1389 در محل كار قبلي خود(مجموعة شهرداريزنجان) ادامه فعاليت داشته اند.

سومين :

شهردار:جناب آقاي مهندس سيدناصرموسوي

 معاون خدمات شهري :جناب آقاي غلامحسن احمدي

مدير عامل:جناب آقاي هاشم نجفي

مدير عامل سازمان بتاريخ 1389 طي حكمي كه از سوي شهرداروقت تصدي مديريت سازمان را عهده داربوده وهم اكنون نيز در سمت خود ادامه فعاليت مي نمايد.