|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
سازمان مدیریت پسماند

((تاريخچة تأسيس سازمان))

 

سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان بتاريخ12/09/1382 با هدف ايجاد محيط مناسب وبهداشتي براي كشتار دام وطيور وتأمين ماشينآلات، مجهز به سردخانه وامكانات لازم براي حمل گوشت از كشتارگاه مركز توزيع درنقاط مختلف شهر واستفاده وراه اندازي كليه تأسيسات فني وخدماتي وبهداشتي موجود دركشتارگاه واحداث واحدهاي وابسته وساير مراكز موردنياز براي اجراي برنامه هايبهداشتي وخدماتي وآموزشي وحفاظتي در ارتباط با موضوع سازمان يعني نيل به اهداف عاليه در اجراي سياست هاي كلي دولت كريمه تأسيس شده است سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان وابسته به شهرداري زنجان داراي شخصيت حقوقي مستقل واستقلال مالي واداري ميباشد وبه استناد مادة 84 قانون شهرداري وبند15 مادة 71 قانون تشكيلات وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخابات شهرداران مصوب 01/03/1375 تشكيل وبر طبقاصول بازرگاني بصورت خود گردان وخودكفا برابر مفاد اساسنامه مربوطه زير نظرحوزة معاونت خدمات شهري شهرداري زنجان كه رياست هيأت مديرة سازمان را عهده دار ميباشد اداره ميگردد.

بند1- وضعيت سالن خدمات كشتار قديم :

سالن خدمات كشتار قديم سال 1360 در فضاي به مساحت 600 متراعياني احداث ودر آن مكان كشتار به صورت نيمه صنعتي انجام واز نظر بهداشتي مورد تأييدبهداشت وادارة دامپزشكي قرار مي گرفت.

بند2- وضعيت سالن خدمات كشتار جديد:

سالن خدمات كشتار جديد بتاريخ 22/11/1380 در كنار سالن قديم كشتار وبه مساحت 1000 متر مربع احداث گرديده كه شامل دو خط كشتار

يك:خط كشتار دام سنگين گاوي با ظرفيت 50 رأس در ساعت

دو:يك خط كشتار دام سبك با ظرفيت 100 رأس در ساعت مي باشد

كه فرايند خدمات كشتار بدينشرح بوده است ابتدا دام از ميدان احشام به محل انتظار منتقل شده ومراحل بعدي كه شامل

1- بازديد اوليه توسط دكتر دامپزشكي

2-ثبت دام بنام فروشنده وخريدار

3-شستشوي دام زنده

4- هدايت به محل قسمت تله وانجام شوك دام

5- ذبح شرعي با نظارت ناظرذبح شرعي

6- انتقال به دستگاه پوست كن

7- جدا كردن آلايش خوراكي غير خوراكي

8- ارهشقه كن

9- تأييد مجدد دكتر دامپزشكي پس از حصول اطمينان از سلامت دام، باسكول،شستشوي لاشه ، حمل به سردخانه بارگيري وحمل به قصابيها جهت عرضه به مشتري فرايند ذبح دام ميباشد لازم به ذكر است در كنار احداث سالن جديد خدمات كشتار اطاقهاي جانبي نيز – جهت خدمات آلايش خوراكي وغير خوراكي توسط عوامل زيربطانجام مي پذيرفت وساير محل هاي مورد نياز براي استقرار دكترهاي دامپزشكي – پرسنل – عاملان فروش ودفتر بيجك واطاقهاي درآمدي وتأسيساتي وسرويسهاي حمام – بهداشتي و غيره پيش بيني شده كه مورد بهره برداري قرار ميگرفت.