|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
اهداف و وظایف
سازمان جهت نيل به اهداف فوق و تامين منابع مالي خود با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد.


1- ايجاد محيط مناسب وبهداشتي براي كشتاردام وطيور وتأمين ماشين آلات مجهز به سردخانه وامكانات لازم براي حمل گوشت از كشتارگاه تا مركز توزيع در نقاط مختلف شهر، استفاده وراه اندازي كليه تأسيسات فني وخدماتي وبهداشتي موجود در كشتارگاه واحداث واحدهاي وابسته وساير مراكز مورد نياز براي اجراي برنامه هاي بهداشتي وخدماتي وحفاظتي

2-خريد دام داخلي ونگهداري وپرورش دام به قصد تأمين گوشت مورد نياز حوزه فعاليت بارعايت ضوابط ومقررات جاري كشور وانجام هرگونه همكاريهاي لازم (محدودة امكانات سازمان) با نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت درجهت اجراي سياستهاي كلي دولت در زمينه تأمين گوشت مورد نياز با حوزه فعاليت سازمان.

3- انجام مكان يابي وارائه طرح ساماندهي واحداث ميدان احشام جديدبراي شهرداري زنجان بصورت فازبندي شده وپيگيري از ناحيه موافقت استانداري زنجان

4- ساماندهي وضعيت موجودميدان احشام فعلي برابر ابلاغيه واهداف ازپيش تعيين شده ميباشد