|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
پروژه های تکمیل شده

اهم اقدامات وعملكردسازمان كشتارگاه در سال 1393

1-ميزان تحقق بودجه 6  سالجاري از حيث درآمدي 104 % وهزينه اي 73%

2-حسابرسي سالهاي 87 الي 91 سازمان كشتارگاه

3-اعمال واجراي تعرفه هاي جديدومصوب از ابتدايسال1393

4-بازسازي كامل باسكولهاي احشام سبك وسنگين

5-پرداخت بخشي ازبدهيهاي مالياتي سنوات گذشتهسازمان بطور اقساط ماهانه

6-پيگيري لوله گذاري گازشهري درمسيركشتارگاهوپس ازكسب نتيجه لازم انجام لوله كشي گاز شهري داخل مجموعة ميدان احشام سازمان جهتوصل به شبكه گازشهري

7-تعبية مخازن آهك براي مصرف عموم فعالاندرميدان احشام

8-پاكسازي دوره اي حاشيه جاده كشتارگاه

9-سم پاشي وآهك پاشي دوره اي وهفتگي تماميمجموعة ميدان احشام

10- احداث بهاربند بزرگ وانجام ديواركشي به طول50متر

11-ساماندهي ورنگ آميزي كامل نماي بيرون تمامياسطبلها ، انبارعلوفه ، بهاربند ، ديوارها ورنگ آميزي وزيباسازي سايرامكانات ازقبيل باسكولها ونرده ها وغيره

12- بازسازي ، ترميم ، رنگ آميزي وتجهيز كاملسالن غذاخوري ميدان احشام

13-بازسازي ورنگ آميزي دفتر ستاد ، خوابگاهها، دفترمسئول بهداشتي (دامپزشك) ميدان احشام

14-بازسازي ، ترميم ، رنگ آميزيوتجهيزسرويسهاي بهداشتي ميدان احشام

15-تعبيه ونصب چاله هاي ضدعفوني وآهكبطورجداگانه براي تمامي اسطبلها

16-لكه گيري آسفالت قسمتي از ورودي ميدانومحوطه ميدان احشام

17-جداسازي محل خريدوفروش دام سبك وسنگيندرمحوطه ميدان دام

18-شماره گذاري تمامي اسطبلها

19-تعميرات وبازسازي محل بارگيري وسكوي تخليهدام زنده

20-بازسازي ديوار ، ترميم كف ، تعويض جداولدرميدان احشام

21-تجهيز تمامي پرسنل فعال درميدان به لباسفرم مشخص ومتهدالشكل

22-استقرار دامپزشك درميدان احشام جهت كنترلومعاينه دامهاي ميدان احشام

23-تعبيه محل معاينة دام وتجهيز اطاق دامپزشكيوناظربهداشتي

24-كشيدن توري به پنجره هاي اسطبلها ،سرويسهاي بهداشتي جهت پيشگيري ازبيماريهاي دامي

25-تعبيه حوضچه ضدعفوني در ورودي ميدان احشام

26-تعبيه ايستگاه موقت ومحل جمع آوري فضولاتدامي وزباله هاي ميدان وحمل ونظافت محوطه پس ازاتمام كار روزانه

27-بازسازي وانجام تغييرات درمسير هدايت آبهايسطحي محوطه داخل ميدان وپيگيري وصل فاضلاب وآبهاي سطحي ميدان به شبكه فاضلابسازمان آبفاي زنجان

28-همكاري تنگاتنگ با سازمان دامپزشكي ومراجعذيربط در رابطه با پيشگيري ازشيوع بيماريهاي مشترك دام زنده وانسان وانجام تمهيداتلازم ودستورالعملهاي ابلاغي

29-اقدامات اوليه جمع آوري علوفه هاي انبارشدهدرمسير جاده آمادگاه به لحاظ پيشگيري از بيماريهاي دامي وساير مسائل بهداشتي

30-ارائه طرح ساماندهي وتوسعه واحداث ميداناحشام جديد براي شهرداري زنجان وانجام مكان يابي جهت تحويل زمين ازمنابع ملي وطبيعيشهرستان زنجان وپيگيري اخذاعتبارات دولتي به همين منظور

31انجام تشريفات اداري و واگذاري تمامياسطبلها ، انبارعلوفه ، سالن غذاخوري ، بكارگيري خودروي بخش خصوصي واجراي آنبرابردستورالعمل ها وضوابط

32-پيگيري اخذ سوخت مصرفي موردنياز از سهميهاستانداري زنجان

33-ترميم وبازسازي قسمتي از ديوار ضلع شرقيميدان احشام

34-پاكسازي محوطه آبروهاي خارج از ميدان احشام

35-شركت درمسابقات فوتسال جام رمضان

36-بازسازي وبالا بردن سطح كيفي سيستم روشنائيميدان احشام

37-تهيه وتنظيم پيش نويس بودجة پيشنهادي وتعرفههاي جديدوكدهاي درآمدي عملياتي براي سال آتي سازمان

38-ارائه خدمات امور رفاهي به كاركنان همسو بابرنامه هاي ابلاغي مجموعة شهرداري زنجان

39-پيگيري واخذ قسمتي از مطالبات سازمان ازاشخاص حقيقي وحقوقي

40-پيگيري مجدانه در رابطه با بخشودگي بدهيهايمالياتي سنوات گذشته وكارسازي 30% اصل بدهي واقساط بندي الباقي كه هم اكنون اقساطبدهي مالياتي سازمان بطور ماهانه پرداخت مي گردد

41-تهيه وتنظيم دفاتر سال مالي واظهارنامه سازمانوارائه به اداره دارائي

42-تمهيدات ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي عرضهمستقيم گوشت قرمزوموادپروتئيني درسطح شهر زنجان از زمينهاي مالكيت ودراختيارمجموعه شهرداري زنجان

43-جمع آوري بخشي از علوفه هاي ضلع جنوبيميدان احشام وپاكسازي به منظور پاركينگ مراجعين

44-شناسائي تعدادي زمين منابع ملي وطبيعي بهمنظور احداث ميدان احشام وكشتارگاه صنعتي وارائه آن به جهادكشاورزي

45-تمهيدات ارائه خدمات بهينه در ايامعيدقربان با اعمال خدمات كيفي باحضورناظربهداشتي وبكارگيري تمامي امكانات بطور تماموقت با دعوت عمومي از شهروندان از طريق نصب بنر واطلاع رساني رسانه اي درسطحشهرزنجان

46-بتون ريزي قسمتي از كف ميدان احشام

47-برنامه ريزي براي همكاري حسينيه اعظم بهجهت جابجائي وفروش دامهاي زنده نذري مردم

48-تمهيدات راه اندازي وب سايت سازمانكشتارگاه شهرداري زنجان

49-تمهيدات تهيه ايزوگام وبازسازي پشت باماصطبل هاي ميدان احشام

50-انجام سايروظايف ذاتي وارائه خدمات روزمرهبه شهروندان

الف – فاز اول طرحتوسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

ابتدا بابرنامه ريزي ، تنظيم وارائه طرح توسعه مركز خريد وفروش وعرضه دام زنده تحت عنوان

 بنگاه اقتصادي استان مدنظر است كه بتوان بامديريت فرصت پيش آمده وحمايت استاني به لحاظ

 ضرورت وجود ميدان احشام ازتسهيلات كم بهره بانكياستان ، تحويل زمين از منابع ملي بصورت رايگان ، جذب سرمايه گذار در مشاركت احداثبدليل توجيه اقتصادي طرح وسودده بودن آن با بهره مندي از منابع مالي وامكانات وتجارب وپتانسيل هاي موجود درمجموعة فعلينسبت به احداث ميدان احشام جديد و استاندارد در دو فاز عملياتي موردپيشنهاد است.

ب- فاز دوم طرحتوسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

بدنبالعملياتي شدن فاز اول طرح توسعه با انجام مطالعات لازم واستفاده از فرصتهاي استانيوامكانات موجود پيش بيني مي گردد با در اختيار قراردادن زمين از منابع مليدرمحدوده ميدان احشام جديدالحداث با بهره مندي از تجارب مجموعه وجذب سرمايهگذاروحمايت استاني نسبت به اخذ مجوز خدمات كشتار وتأسيس آن وانتقال تمامي امكاناتو وسائل وتأسيسات مجموعه خدمات كشتار بلا استفاده موجود به محل جديدالحداث مبادرتنموده ودر كنار خدمات ميدان دام درخصوص ارائه خدمات كشتارنيز گام برداشته و موردپيشنهاد است

ت – فاز سوم طرحتوسعه سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان:

بدنبالعملياتي شدن فازهاي اول ودوم طرح توسعه به منظور ارتقاء سطح كيفي وكمّي موضوع عرضهگوشت وموادپروتئيني در شهرستان زنجان به لحاظ اطمينان بيشتر از سلامت غذائيشهروندان ورعايت مسائل بهداشتي آن بويژه نحوه عرضه گوشت منجمد بين مراكز پرمصرفوشبانه روزي بيمارستانها ، پادگانها ، كارخانجات ، مراكز آموزشي وغيره در استانزنجان با مشاركت ومديريت سرمايه گذار ومنابع مالي نسبت به انجام فعاليتهاي جانبيمنجمله احداث سردخانه ، واحدهاي بسته بندي موادپرتئيني وگوشت قرمزگرم ومنجمد وسايرفعاليتها برابراهداف از پيش تعيين شده واساسنامه سازمان گامهاي موثري برداشتهومورد پيشنهاداست

 

 

 

ايده هاي برنامه عملياتي 5ساله شهرداري

حوزه عملكردي : سازمان كشتارگاه

رديف

پروژه هاي عمراني- كالبدي(مكان محور)

مكان پيشنهادي

ميزان اهميت (1پايين ترين و5بالاترين اولويت رادارد)

ملاحظات وپيشنهادات احتمالي

محور چشم انداز

1

توسعه كشتارگاه هاي صنعتي

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت 3

درصورت تحقق توسعه واحداث ميدان احشام جديدوحمايت استاني امكان پذيراست

شهرپاك

2

تأسيس كارخانه بسته بندي گوشت

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت 1

درصورت تحقق احداث ميدان احشام جديدومجموعه كشتاردام وحمايت استاني امكان پذيراست

شهرپاك

3

مديريت ميدان احشام

مسيراستانهاي آذربايجان شرقي وغربي

اولويت5

به لحاظ سود ده بودن موضوع فعاليت ميدان دام درقالب بنگاه اقتصادي استان درصورت حمايت استاني مراتب قابل پيگيري است

شهرپاك