|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

ويژگيهاي گوشت قرمز

1.     رنگگوشت بايد قرمز روشن بوده و نبايد تيره باشد. تغيير رنگ قرمز به سبز، قهوه اي ،خاكستري و سياهي دال بر فساد گوشت است.

2.       لايه لزج و چسبناك روي گوشت دال بر فسادگوشت است.

3.       سطح خارجي گوشت نبايد مرطوب يا خيسباشد.

4.       هيچ گونه بوي غير طبيعي ،ترشيدگي يا بويتعفن نبايد از آن به مشام برسد. وجود بوي غير طبيعي در محل اتصال گوشت به استخواننشانه فساد عمقي است

5.       موارد خون مردگي ، قارچ زدگي و ذراتخارجي نبايد در گوشت مشاهده شود

.6.       گوشت نبايد بيش از حد سفت يا لزج يا نرم باشد.

7.       گوشت نبايد خشك و چروكيده باشد.

8.   ارگانهاي نظير جگر نبايد دچار تورم ، نرمي و قوام غير طبيعي يا كيستيا رنگ غير طبيعي و يا بوي غير طبيعي باشد.

9.   گوشت نبايد در خارج از مغازهآويزان شده و گوشت موجود در يخچال متناسب با ظرفيت يخچال باشد.

10.   گوشت مورد خريد بايد ممهور به مهر بهداشتي دامپزشكي بوده و ازكشتارگاههاي مورد تاييد دامپزشكي تهيه شود.

11.   به هيچ وجه عنوان ،گوشت چرخشده نباشد و فقط با درخواست مشتري و در حضور مشتري چرخ گردد.

12.   گوشت بسته بندي شده با توجه به تاريخ مصرف مندرج بر روي آن قابلنگهداري و مصرف مي باشد.

13.   گوشت منجمد بايد عاري از هر گونه زوايدو چربيهاي اضافي باشدو فاقد آثار سوختگي ناشي از پروسه انجماد باشد

14.   در داخل بسته بندي گوشت خونابه يا آبمنجمد شده ديده نشود.

15.   گوشت منجمد بايد در يخچالهاي بابرودت18- در جه سانتي گراد زير صفر تا زمان مصرف نگهداري گردد.

16.   نگهداري ، فروش و مصرف هرگونه ضمايم غير خوراكيدامي ممنوع است. مانند پستان ، دنبلان ، غدد لنفاوي ....A