|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

شرايط شش گانه ذبح اسلامي

 

1-   مسلمان باشد و اظهار دشمني با اهل بيت وپيامبر نكند وبچه مسلمان هم اگر مميز باشد مي تواند

2-  سر حيوان را با وسيله اي ببرد كه آهن باشد

3-  در موقع سر بريدن جلوي (سروگردن) حيوان بهسمت قبله باشد

4- به نيت سربريدن نام خداوند را ببرد وهمين قدكه بگويد بسم اله و يا الحمداله كافيست

5-  حيوان بعد ازبريدن حركتي بكند كه معلوم شودزنده بوده

6-  دستور سربريدن حيوان آن است كه چهار رگ اصلي گردن آن را از پايين برآمدگي زيرگلو بطوركامل بريده شود واگر آنها را بشكافد كافي نيست