|  ورود به سايت   |  سه شنبه 08 01 1396
 
 
Enter Title

((اهمتاريخچه خدمات كشتار در شهر زنجان ))

 

براي دست يابي به تاريخچه خدمات كشتار ومراكز خريد و فروش احشام در شهر زنجان سراغ قصابان وفعالاني كه در سنوات گذشته در زمينه دام فعاليت داشتند رفته و با كسب نقطه نظرات آنان به آن رسيديم كه در زمان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به سال قبل1357 احشام در محلي كه كاروانسرا نام داشته به آدرس هاي خيابان اصغريه، دباغها ومسگرها كه در حال حاضر خيابان توحيد نامگذاري شده اند نگهداري و مالكان كاروانسراها معروف حاج شعبان ، حاج تقي ، اصغر جعفري ، فقفوريبودند كه قصابان وقت با خريداري دام مورد نياز از محل هاي فوق جهت ذبح وعرضه گوشت،دامها را به مسيرزنجان رودمعروف (زنجان چائي) برده وذبح دام را بصورت كاملاً سنتي انجام مي دادند سپس خدمات كشتاربه محل كمربندي جنوبي (خيام) ساختمان ميراث فرهنگي فعلي انتقال يافته وتحت نظارت مركز بهداشت شهرستان زنجان بصورت سنتي نسبت به ذبح دامها وعرضه آن بين شهروندان اقدام مي نمودند تا اينكه به لحاظ مشكلات زيست محيطي و بروز بيماريهاي دامي مسئولين وقت پس از سال 1364 به فكر احداث كشتارگاه نيمه صنعتي درمسير جاده آمادگاه كيلو متر 3 زنجان افتادند وبا تمهيداتي كه از سوي شهرداري زنجان بعمل آمد محل فعلي سازمان را كارسازي ودر خصوص احداث سالن ومجموعة خدمات كشتار بصورت نيمه صنعتي مبادرت گرديده است.

از اين رو در كنار انتقال خدمات كشتار به مجموعة كشتارگاه شهرداري زنجان محل نگهداري احشام نيز توسط فردي بنام سيد ابوالحسن شبيري كه ازقبل درمسير كشتارگاه ميدان دام احداث و خريد و فروش احشام در ضلع جنوبي مجموعه خدمات كشتار شهرداري زنجان انجام مي پذيرفت و در سالن قديم خدمات كشتار نيز بانظارت مركز بهداشت توسط كشتارگاه شهرداري زنجان ادامه داشته و مجموعه كشتارگاه بصورت يكي از واحدهاي شهرداري اداره ميگرديده است وكشتار به صورت كس كش انجام مي شد و تمامي قصابان و تأمين كنندگان گوشت قرمز شهر زنجان با بكار گيري سلاخ براي خودشان ذبح احشام توسط سلاخان انجام پذيرفته و قصابان فقط عوارض نا چيزي بابت فضاي دراختيارشان كه از سوي شهرداري سرمايه گذاري وتأمين شده بودبه شهرداري پرداخت ميكردند و شهرداري خدماتي از قبيل توزين حمل گوشت،پوست وغيره را عهده دار بوده است تااينكه در سال1380 باشروع احداث سالن جديد خدمات كشتار وتجهيز آن به امكانات كامل نيمه صنعتي با ظرفيت اسمي50  رأس دام سنگين (گاو وگوساله) و 100 رأس دام سبك (بزوگوسفند) در ساعت و در دو خط توليد و احداث تصفيه خانه ومحل لاشه سوز وساير فضاهاي مورد نياز براي ارائه خدمات كشتار بصورت نيمه صنعتي به سال1382 با شروع بكار خط توليد مذكور و اخذ مجوزات مربوطه از مراجع ذيربط وتصويب اساسنامه توسط وزارت كشور سازمان كشتارگاه نيمه صنعتي شهرداري زنجان تأسيس گرديده است.

معه الوصف از زمانيكه مجموعه خدمات كشتار شهرداري زنجان در كيلومتر3 جاده آمادگاه به بهره برداري رسيدمحلي هم براي نگهداري احشام در مجموعة ميدان احشام فعلي پيش بيني گرديده بودكه بنابه تصميمات استاني ميدان دام بخش خصوصي معروف به (سيدابولحسن شبيري) به ميدان احشام شهرداريكه شامل 200 باب اسطبل با ابعادهاي مختلف بزرگ وكوچك در فضاي حدوداً 2 هكتار، سالن غذاخوري يك باب ، دفتر اداري 3باب دفتر ناظر بهداشتي يك باب ، خوابگاه مراجعين 5باب، بهاربندبزرگ 2باب ، انبارعلوفه داخل ميدان احشام 2باب وساير امكانات مورد نيازبراي چوبداران محيا گرديده بود با همت مسئولين استاني در رابطه با انتقال محل خريد و فروش از بخش خصوصي به محل فعلي ميدان احشام شهرداري به سال 1373 مبادرت وباعنايت به اينكه وجود مراتع گسترده وسرسبز در شهر زنجان ووجود دامپروري فراوان دراستان وقرار گرفتن در موقعيت جغرافياي خاص بويژه همجواري با استانهاي قطب كشاورز يك شوراز قبيل استان تبريز، كردستان،گيلان وغيره محل خريدوفروش احشام شهرداري زنجانتحت عنوان بنگاه اقتصادي استاني تلقّي وبه يكي از مراكزبزرگ خريدو فروش احشام درمنطقه تبديل واحشام سبك وسنگين روزانه به شهرهاي همجوار به خصوص استانهاي تهران،قم، اصفهان، رشت وغيره منتقل ميگردد وكشاورزان ودامپروران استان با آوردن دامهاي خود به اين محل خريد و فروش آنها هزينه هاي زندگي خود را تأمين مي نمايند بطوريكه ميانگين روزانه هزار نفر در ميدان احشام تردد داشته و مخارج هزينه هاي روزمرة زندگي خود را بصورت مستقيم و غير مستقيم تأمين مي نمايند ومحل فوق از موقعيت استراتژيك حساسي محسوب مي گردد.

علي اليحال نظربه اينكه ارائه خدمات كشتارنيمه صنعتي شهرداري زنجان كه از تاريخ1382شروع شده وتاسال1390 ادامه داشته است تااينكه با احداث كشتارگاه تمام صنعتي توسط بخش خصوصي در مسير جاده تهران كيلو متر40بنام(مرواريد) خدمات كشتار بنا به تصميمات استاني به محل فوق منتقل و مجموعة خدمات كشتار كشتارگاه نيمه صنعتي شهرداري زنجان بتاريخ 15/05/1390 تعطيل شد وادامة فعاليت سازمان كشتارگاه صرفاً با فعاليت ميدان احشام وانجام تمهيدات تغيير كاربري و انجام ساير فعاليتهاي عمراني در فضاهاي بلا استفاده تاكنون ادامه خدمات داشته است و در پي اين واگذاري(خدمات كشتار) علي رغم اينكه همگان با منفك شدن بخش خدمات كشتارپيش بيني مي كردند كه ديگر سازمان با از دست دادن منابع درآمدي اصلي خود دچارركود مالي شده وبراي شهرداري مجموعه اي زيان ده خواهدبود ولي با الطاف الهيوتمهيدات بعمل آمده رويكردسازمان برتوجه به خدمات ميدان احشام وبهره مندي ازامكانات وسرمايه موجود متمركز شده بطوريكه در حال حاضر ادامة فعاليت مجموعه سازمان كشتارگاه زيان ده نبودهبلكه سودده نيزميباشداز منابع مالي ودرآمدي موجود توانسته ضمن كارسازي تمامي بدهيهاي معوقه سازمان درراستاي توسعه واحداث ميدان احشام جديد و متعاقب آن درصورت صلاحديد استاني احداث مجموعه خدمات كشتار و پويائي دوبارة سازمان كشتارگاه شهرداري زنجان گام برداشته و بدنبال استفاده از فرصت ها، تسهيلات امكانات ، سرمايه ، تجارب وتحقق اهداف از پيش تعيين شده كه همان ايجاد درآمدهاي پايدار جانبي براي شهرداري زنجان برنامه ريزي ومصمم مي باشد.